200V单相半桥

高压200V 单相

名称 描述
EG2003 MOS 管驱动芯片
EG2122 中压250V1A MOS管栅极驱动芯片
EG2121 中压250V1A MOS管栅极驱动芯片
EG5620 带SD和DT功能MOS管驱动芯片